Címke: apák mozgalma

Mi vagyunk az Apák az Igazságért

Apák az Igazságért Egyesület (b.a.)

Sajtótájékoztató

2015.09.17.

Apak_az_IgazsagertBő évvel ezelőtt, kezdetben asztaltársaság formájában alakult ki az a közösség, amely ma márApák az Igazságért név alatt, lényegében társadalmi szervezet formájában, világosan kijelölt célokért működik. A Magyarország minden vidékét képviselő mintegy hatszáz hasonló sorsú férfi, apa egyesületi kérelmét azonban újabb és újabb adminisztrációs hiányokra hivatkozva több mint egy éve vonakodik bejegyezni a hatóság. Az Apák az igazságért közösség ezért egyelőre öntevékeny, önszervező facebook csoport, amely jogi tájékoztatást tapasztalatcserét, információkat, szaksajtót nyújt a tagjai részére. Az Apák a Igazságért csoport a gyermekeiket veszélyeztető súlyos társadalmi igazságtalanságok ellensúlyozására, ártalmas működési zavarok elhárítása érdekében keletkezett.

A nemek közötti egyenlőtlenségek, az élet legtöbb területén tapasztalható férfi dominancia általános jelenségével szemben egyetlen olyan társadalmi szféra van, ahol a nők erőfölénye vitathatatlan: s ez a család, valamint a körötte kialakult intézményrendszer: óvoda, iskola, gyámügy, gyermekjóléti ellátó rendszer, családjogi bíróságok, szakértők. Meggyőződésünk, hogy a felismerhető, gyermekeket tönkretevő, férfiakat hátrányosan érintő mindennapos és rendszer szintű súlyos kártevések, igazságtalanságok elleni leghatékonyabb eszköz a társadalmi fellépés, az érintettek összefogása, hatékony fellépése.

Az említett társadalmi szerepeltolódások következményei azok a közhelyszerűen ismert jelenségek, hogy a válások messze nagyobb hányadát nők kezdeményezik, a gyermekelhelyezési perek során – a gyermek szempontjait mellékesen kezelve – a bíróságok aránytalanul sokszor ítélnek a nők javára. Hiába változott meg 2014 márciusában sok szempontból korszerűen a családjog jogszabályi környezete, a gyámügyek mindennapi munkáiban, a családjogi bíróságok ítéleteiben ma még az ötvenes években kialakított ítélkezési gyakorlat szelleme kísért.

a.i.Kimondhatjuk: egy férfi még ma is összehasonlíthatatlanul hátrányosabb helyzetben van válóper, gyermekelhelyezési per során, hiszen egy anya szülői képességét ezek az intézmények akkor is készpénznek tekintik, ha a közös gyermekkel szembeni ártó lépései bizonyítást nyertek, ellenben az apák – méltánytalan módon, – ilyen esetekben is hátrányból kénytelenek szülői képességeiket bizonyítani. A legfontosabb kérdésben ugyanis az új Polgári Törvénykönyv gyávának bizonyult: nem vezette be a csak három európai (Románia, Lengyelország és Magyarország) országon kívül ma már Unió szerte általánossá váló rendszert, a válásokat követő időszakra a gyermekek osztott elhelyezésének gyakorlatát. Nem vezette be tehát a család intézményét itthon évtizedek óta aláásó folyamat megállításának legfontosabb elemét: helyén hagyta ugyanis a hatalmas zsarolási potenciált biztosító, elsősorban az apákat sujtó, kéthetente hétvégén egy-két nap láthatás rendszerét. Nyilvánvaló, hogy ez a gyakorlat egy olyan bosszú, vagy károkozási eszközt hagyott a peres felek kezében, amely bár legtöbb esetben a férfi ellen irányul, annak legnagyobb kárvallottja egyértelműen a válást elszenvedő és kiszolgáltatott gyerek. E változás nélkül a szemléleti átrendeződés is elmarad, indokolatlanul lassan, – rengeteg fölösleges szenvedést okozva gyermekek tíz- és százezreinek, valamint elképesztő anyagi terhet róva az államra.

Az öt évvel ezelőtt Szlovákiában bevezetett osztott elhelyezési gyakorlat egyértelmű pozitív következménye lett, hogy a beadott válókeresetek száma radikálisan csökkent, a válások száma 40%-kal (!) visszaesett, következésképpen ennyivel több család tett kísérletet válságának belső rendezésére, ennyivel több gyerek maradt a nevelkedése számára alapvetően fontos szülői környezetben. Ezzel szemben ma Magyarországon 800 ezer válással megszűnt család gyermeke nevelkedik olyan körülmények között, amelyben a gyámügyi, bírósági, szakértői gyakorlat nem a gyermekek szempontjait néző arányos és hatékony keretet teremtette meg, hanem a kártevés eszközét nyújtotta át a bosszúvágytól fűtött fél kezébe.

Nincs mit csodálkozni azon, hogy ezzel az eszközzel sok szülő visszaél: elszaporodtak a válások, gyermekelhelyezési perek idejére időzített megalapozatlan köz- illetve magánvádas feljelentések. Erre a társadalmi anomáliára rátelepedett a családjogi-büntetős ügyvédek és szakértők egész ipara, kimondhatatlanul hatalmas időráfordítást és anyagi terhet róva az államigazgatás, a bűnüldözés, a jogszolgáltatás rendszereire.

Azon a szemponton kívül, hogy az állam miért költ hatalmas pénzeket fölöslegesen, számunkra sokkal fontosabb kérdés a gyermekeink sorsa, jövője, egészséges mentális, érzelmi, erkölcsi és fizikai fejlődése.

ai4Az Apák az Igazságért csoport ennek érdekében jött létre, tevékenységét a gyermekeket intézményszerűen veszélyeztető eljárások és hatósági körülmények elhárítása érdekében fejti ki. Szeretjük a gyermekeinket. Világrajöttük valamennyi, e szervezetbe tömörült férfi életének központi mozzanata. Elegünk van abból, hogy egy közönyös intézményrendszer megfosztja őket a felőlünk érkező, számukra alapvetően fontos apai szeretet élményétől. Elegünk van abból, hogy személyiségfejlődésükre elsődlegesen az intézményesített apátlanítás gyakorol negatív hatást. A gyermekeink most gyermekek, mi most vagyunk az ő apáik. Amit felelőtlen szülők tőlük egy értelmetlen küzdelem jegyében most elvesznek, azt soha senki számukra vissza nem adja. Amilyen hatást egy merev és avitt rendszer ma a gyermekkorukra negatívan gyakorol, azt később már képtelenek lesznek korrigálni, pótolni.

Itt vagyunk. Most vagyunk itt. Nagyon sokan vagyunk, hiszen mögöttünk gyermekek és férfiak tíz és százerei állnak. Apák vagyunk. Igazságszeretők vagyunk. Ezért vagyunk mi az Apák az Igazságért!

 

apakazigazsagert.org

facebook.com/apakazigazsagert